ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Νόμο, υπάρχει η υποχρέωση σύναψης ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν προκαλέσει το προς ασφάλιση όχημα.

Επίσης υπάρχουν και οι προαιρετικές καλύψεις ασφάλισης πλην της υποχρεωτικής από το νόμο (κάλυψη αστικής ευθύνης), οι οποίες έχουν ως στόχο την πληρέστερη κάλυψη  καθώς και την οικονομική  εξασφάλιση του ασφαλιζομένου  σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου . Καλύψεις όπως Πυρός (φωτιά), Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή (ολική & μερική), Θραύση Κρυστάλλων, Κάλυψη Αερόσακου, Φυσικά Φαινόμενα, Ιδίες ζημιές (Μικτή), Προσωπικό Ατύχημα, Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια κ.α. θεωρούνται προαιρετικές καλύψεις.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 ο οποίος ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.